AGZYBIRLIK – Türkmenistanyñ Demokratik Halk Hereketi
(Düỳbi tutulan wagty: 1989.09.01)

Ilim-günüm bolmasa, Aıym, Günüm dogmasyn!

GEÑEŞ – Umumymilli Türkmen Syỳasy hereketi
(Düỳbi tutulan wagty: 1991.04.21)

 

Türkmençe 

 English

Russian

New Turkmen Alphabet

Arhiv

Türkmenistan karta

Çelgiler

TÜRKMENÇE

Неофициальный cайт пеpвого в новейшей иcтоpии Туpкмениcтана оппозиционного Наpодного Демокpатичеcкого Движения "Агзыбиpлик".
"Агзыбиpлик" оcнован 1 cентябpя 1989 года

Habarlaşmak üçin şu adrese ıüz tutmaly: agzybirlik@hotmail.com
Электронный адрес для писем:
agzybirlik@hotmail.com

РУССКИЙ

Nurberdi Nurmämmet:
Türkmen halky nalajedeıinmikä?

***

Bagtyıar Amanow
(NOİABRÇYLARYÑ SYNMAGY İA-DA «BIR ÄDIM ÖÑE, IKI ÄDIM YZA»)
2002 ıylyñ 25-nji noıabrynda Aşgabatda bolan syıasy waka syn. Şol döwrüñ noıabr wakalaryna geçmezden öñ käbir döwletleriñ syıasy sistemalrynyñ taryhyny ıatlap geçeliñ.

*SALGYM:
BIRINJI BÖLÜM
IKINJI BÖLÜM
ÜÇÜNJI BÖLÜM

*Bu makalany biz www.erkin.net saıtyndan göçürip çap edildi.

***

MAGTYMGULY

1. GÖZİAŞYN DÖKE BAŞLADY
2
.
DUMAN PEYDA

Akyş Sapar, aıdym:
GÖZİAŞYN DÖKE BAŞLADY

***
2006-05-18
MAGTYMGULYNYÑ POEZIYA GÜNI
***
2007-04-29

Gadyrly okyjylar!

”Agzybirligiñ” saıtynda ”TÄZELENİÄN TÜRKMENISTAN” ady bilen ıörite rubrika dowam edıär. Bu rubrikanyñ astynda biz Türkmenistanda bolup geçıän oñyn özgerişler we olara öz garaışymyz dogruda yzygiderli gürrüñi mundan beılägem dowam etmekçi...

1. Dañ sazy
2.
Dabara ederden ir dälmi?
3. Diagnoz

***

MAKALALAR:
 
*Azapsyz ıeriñ – ady ıok!

***
 
*В ОГОРОДЕ БУЗИНА, А В КИЕВЕ ДЯДЬКА?
А. Вельсапар, писатель

TÜRKMENIÑ SÖZI
Türkmene ant iç diılende, namysdan ölüpdir. Türkmeniñ sözi – antydyr...
   
Aksakgallaryñ gürrüñinden

***
ŞEİDAİY
TÜRKMENIÑ AHWALY

***

BILDIRISHLER
2006-02-21
HALKARA ENE DILI GUNI

***

        
TÜRKMEN AİLARYNYÑ GADYMY ATLARY
***
                Ak Welsapar, ıazyjy
  
KÖNE TÜRKMEN İAZUWY
*PDF-format*

***
Weli Köpek ogly:

GÖKDEPE GALASY

***
2005-01-12  
BU GÜN GÖKDEPE GALASYNYÑ SYNDYRLANYNA 124 ỲYL DOLỲAR.
Türkmen milli tragediỳasynyñ simvoly Gökdepe galasynyñ basybalyjy duşmanlar tarapyndan weỳran edilmeginiñ 109 ỳyllygy 1990 ỳylyñ 14-nji ỳanwarynda ilkinji gezek ”Agzybirlik” Demokratik Halk Herekediniñ ỳolbaşçylygynda geçirildi.

                                                     Dowamy

GÖKDEPE URŞY WE TÜRKMEN JEMGYİETÇILIGI
Gökdepe urşunyñ ỳyl dönümi mynasybetli biz ỳazyjy A.Welsaparyñ ”GÖKDEPE URŞY WE TÜRKMEN JEMGYİETÇILIGI” atly publisistik kitabyndan bölekleri çap etmägi dowam edỳäris.
1.
Bölüm: GÖKDEPE GALASYNYÑ SYNMAGY WE ONUÑ NETIJELERI
2.
Bölüm: TÜRKMENLER NÄDIP ÖZ GARAŞSYZLYGYNY İITIRDILER?
3. Bölüm: GÖKDEPE GALASY NÄMÜÇIN İEÑILDI?

2008-01-11
GÖKDEPE GALASYNYÑ
SYNMAGYNYÑ WE
TÜRKMENISTANYÑ
KOLONIAL GARAŞLYLYGA
DÜŞMEGINIÑ İAS GÜNI

***
ЭГРИ АГАЧ ЯРСГЫНЫНА ГИДЕР

2007-05-16
 
ÇAL KARDINALYÑ SOÑY
  Ak Welsapar, ıazyjy

***
2007-09-13
ADAM MERTEBESINIÑ BAHASY NÄÇE?

***
Avdy Kuly: İURDA DOLANALYÑ!
***
2008-04-10
AVDY KULYNYÑ ARADAN ÇYKANYNA BU GÜN BIR İYL DOLİAR

***
2007-04-22
TÜRKMENIÑ İAGTY İYLDYZLARYNYÑ BIRI ÖÇDI
***


М.Cаламатов

***


BAPBA GÖKLENG
(1949-1991)

B.GÖKLENG BARADAKY YATLAMALAR

”MEN BIR HABAR ỲETIP GELỲÄN…”

Birinji bölum
Ikinji bölum

***

Вышел из печати pоман пиcателя А.Вельcапаpа «Кобpа». Книга издана в Швеции на русском (ISBN 91-974397-1-1)  и  туpкменcком (91-974397-0-3) языках; 462 cтp., тиpаж 500 экз., обложка цветная твеpдая;  цена 200 кpон).
***
Владимир Полянский
БУНТ ПРИРОДЫ И ПРИРОДА ДЕСПОТИИ...

Заметки о романе А.Вельсапара «Кобра»

***

 ERKIN TRIBUNA

Мамед Cахатов: О пpоекте будущего гоcудаpcтвенного флага Туpкмениcтана 
***

Sähraly:
" WATAN GÜNEŞI..."

Sähraly: "BAPBA GÖKLEÑIÑ ỲÜREKLERDÄKI HEỲKELI"
(Agzybirligiñ Internet-saỳtynyñ redaksiỳasyna)

***
Bazar, halkara hukukchy:
Demokratiya we diktator Saparmyrat Nyyazov

***
“SAHRA“ hepdeligi  türkmen dilinde hem çykarmy?

Gutlag: MAGTYMGULY adyndaky TÜRKMEN KULTUR OJAGY(Berlin)

***
AGZYBIRLIGIÑ ARHIVINDEN
(ИЗ АРХИВА "АГЗЫБИРЛИКА")

CHRONICLE
***
Special Report
Eurasia
***
David Remnick, Washington post (in english)
***
The European Institute for the Media
(english)

***
Avdy Kulynyñ Amerikanyñ Kongressinde eden chykyshy (
in english)

***
In Turkish: Dergi

***
Decree
of
People’s Counsel of  Turkmenistan

The declaration of the betrayal of Motherland for some illegal actions and the measure of punishment for the ”Traitors of Motherland”
                                                
 Translated by Shatlyk Kossekov

***
CONTENTS
Bash sahypa
Faktlar, Kommentariler
Dokumentler
Makalalar
Proza
Poezia

Suratlar

Degishmeler
Çelgiler (links)

***
e-mail kontakt

agzybirlik@hotmail.com

***
BANNER Exchange


Перепечатки:

Из архива www.erkin.net
Письма из Стамбула

*
www.gundogar.org:
"Семейка
"

***

www.centrasia.ru
"Оппозиция в Туркменистане: миф или реальность?"
***

"Власть и оппозиция в Туркмении друг друга стоят"
www.ng.ru
***

Ш
.Кадыров:
"Обыкновенный башизм"

"
Шихмурадов сознался в причастности к убийствам?" 
(О словах и делах бывшего главы МИД Туркмении)
www.compromat.ru

***

Журнал "Оазис"

Гозель Таганбердиева: "Революция в Туркменистане: мифы и реалии
"
***

Türkmen gyzy ”Bibigülüñ” ykbaly
(Makalalar toplumy)

***
İAKMA – BIŞERSIÑ, GAZMA – DÜŞERSIÑ!

2016-02-01

Täze 2016-njy ıylyň birinji aıy yzda galdy. Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň durmuşynda täze ıylda nähili özgerişler bolup geçıär? Siziň hatlaryňyza garaşıarys!

Agzybirligiň Redkollegiıasy

***

2015-12-31

TÄZE İYL GUTLAGY

2015-nji ıyl tamalanyp barıar, Täze ıyl bosagada dur. Bu gün adamlar biri-birine ıagşy arzuwlary edıärler. Biziňem, şol sanda hut meniňem öz halkyma diňe ıagşy arzuw edesim gelıär.

Emma diňe arzuw bilen iş bitenok. Özbaşdak, garaşsyz halk, millet boljak bolsaň, arzuwy azrak, çynlakaı pikiri hem köpräk etmeli. Başga alaç ıok. Eıse biziň ıurdumyzda bir ıylda näme işler edildi, näme işler edilmedi – kim munuň hasabyny bilıär? Munuň hasaby belli däl. Biz öwünjeň režimiň özi baradaky mahabatly sözlerinden başga hiç zady bilemzok. Döwleti kim dolandyrıar hatdaşol hem belli däl. Sebäbi haısydyr bir aıdymçynyň döwleti dolandyryp bilmejegi – köre hasa. Diımek Berdimuhammedowyň arkasynda duran adamlar bar, olar hökman bolaımaly. Sebäbi altmyşa ıetensoň ”söıgülim” diıip, boınundan gitara asyp zowladyp ıören adamynyň döwlet dolandyryp bilmejegine akyly-huşy ıerindäki adam düşünıändir. Arman, biz Berdimuhammedowyň arkasynda duran adamlaryň kimdigini anyk bilemzok, biz olary diňe güman edıäris. Türkmen döwletiniň hazynasynyň açary näbelli adamlaryň elinde, bizem, Berdimuhammedowam – diňe oınatgylar! Berdimuhammedow prezidentiň roluny oınaıan oınatgy, bizem bu tükeniksiz spektakla tomaşa edıän oınatgylar!

Türkmenistan çig malyň hasabyna ıaşaıan ıurt. Agalyk edıän režim (kimem bolsa!) ıurduň ıerasty we ıerüsti baılyklaryny deger-degmez bahasyna satyp, ”bir günüm – hoş günüm” diıip gün geçirıär. Emma indi dünıä bazarynda nebitiň bahasy juda aşak gaçdy, ol öňdäki 10 ıylyň dowamynda  bir barrel üçin 20 bilen 40 amerikan dollarynyň arasynda saklanar diıen çynlakaı çaklamalar bar. Bu çaklamalar hakykata örän golaı. Dünıä bazarynda tebigy gazyň bahasy-da nebitiň bahasyna görä kesgitlenilıär. Diımek, geljekki 10 ıylda Türkmenistanyň ykdysady ıagdaıy diňe çalamydar bolar. Berdimuhammedowyň oınatgy režimi hem türkmen topragynyň baılyklaryny Hytaıa satyp gutarar. Tebigy baılygy kör köpüge ıele sowrulan türkmen halky şondan soň nähili edip güzeran aılar? Türkmenistanyň gaz gory gutaransoň – onuň gutaryp barıandygy eııäm belli! - biziň özümize şeıle arzan bahadan gaz, nebit ıa-da başga bir ıangyç satjak ıurt tapylarmy? Bu günki gün her bir türkmeniň oılanmaly zady şu bolsa gerek!

Täze ıylyňyz gutly bolsun!

Güıç Ataıew
Pariž,
2015-12-30

***

2014-12-31

TÄZE İYLYŇYZ GUTLY BOLSUN!

Gadyrly ildeşler, ıetip gelen Täze 2015-nji ıylyňyz gutly bolsun!

Goıun ıyly size ıakymly hem bagtly ıyl bolsun. İuwaşam bolsa, goıun öz erkinligini saklaıan, öz çölüni hemme zatdan eziz görıän arassa jandar. Türkmeniň häsiıetinde goıun bilen deňäp boljak köp gowy zatlar bar. Türkmeniň daş sypatynda ilki göze ilıän zat – onuň goıungözlügidir. Türkmeniň häsiıetinde edil goınuňky ıaly çydamlylyk bar. İöne goıun diňe belli bir çäge çenli çydaıandyr, soňra ol öz sütemkärleriniň üstünden böküp, ıogsa-da basgylap geçmäge ukyplydyr.

Belki, bize bosagada garaşyp duran 2015-nji ıyl çöl erkinligini eçiler. Eçilmese näme? Ine, bu soragyň jogabyny diňe halkyň özi bermeli!

Täze ıylyňyz gutly bolsun!
Güıç Ataıew
Pariž
2014-12-31

***

2014-01-12

Gadyrly ildeşler!

Bu gün türkmen halkynyň azatlygy, biziň dogduk topragymyzyň garaşsyzlygy ugrunda janyny gurban eden gahrymanlarymyzyň hatyra güni. Dogduk topragymyzyň erkinligini gorap, gurban bolan gahrymanlarymyzyň hatyrasyna beren sadakalaryňyz kabul bolsun! Goı, siziň doga-dilegleriňiz olaryň ruhuny şat etsin!

Türkmenistanyň Agzybirlik Demokratik Halk Hereketi

***

İURTDAKY AKTUAL SYİASY İAGDAİ HEM TBDO-NYŇ ÇAGYRYŞLARY

Biz G.Berdimuhammedowy, dünıädäki syıasy wakalaryň ösüşinden gijä galman, Türkmenistanda düıpli demokratik reformalara başlamaga çagyrıarys!

TBDO ähli türkmenistanlylary geljek ıylda syıasy aktiwlige çagyrıar. Eger-de ıurduň içinde halk köpçüligi syıasy taıdan işjeň bolsa, onda Türkmenistanyň Birleşen Demokratik Oppozisiıasynyň alyp barıan parahat göreşine aıgytly goşant bolar. Biz ozalky SSSR-iň üstüne Günbatardan süışüp gelıän düıpli hem çynlakaı prosesleriň  Türkmenistanda parahatçylykly ıol bilen ornaşmagyny isleıäris.

Gynansak-da, Gurbanguly Berdimuhammedow halkyň sesini-de, demokratik oppozisiıanyň sesini-de eşidenok, ol ıaranjaňlary hem ıallakçylary daşyna üışürip, keıpi-sapada ıaşaıar. Ol diňe ıaranjaňlaryň ”hüwdüsini” diňleıär, şol ”hüwdi” bilen ıatyp-turıar, şol ıalan-ıaşryk öwgülere ynanyp ıaşaıar. Ol özüni Hudaılaşdyrıar.  

G.Berdimuhammedow Türkmenistany SSSR döwründen galan örän şübheli şahsyıetlere daıanyp dolandyıar. Ol munuň Türkmenistanyň milli döwlet esaslaryny opurıandygyna ıa-ha düşünenok ıa-da düşünmek islänok.

G.Berdimuhammedow döwlet howpsuzlygyny Oba-hojalyk ugrundan ıokary okuw jaıyny uguralla gutaran İaılym Berdiıewe tabşyryp, ıurduň howpsuzlygyny düıpli gowşatdy. Çünki İaılym Berdiıew öz esasy güıjüni Türkmenistanyň döwlet howpsuzlygyny berkitmäge däl-de, eıse türkmen ıaşlaryny gorkuzmaga, olary öz mähriban ıurdundan ürküzmäge gönükdirdi. Hut şol sebäpdenem daşary ıurtlarda okaıan türkmen ıaşlary Türkmenistana, öz mähriban ojaklaryna arkaıyn baryp bilenoklar. Bu ıagdaı hem olarda diňe bir MHM-niň we onuň başlygynyň däl. Eıse prezidentiň garşysyna-da ıigrenç döredıär.  

Görnüşine görä, G.Berdimuhammedow döwleti dolandyrmakdan çetleşdi we diňe gurluşyk işleri bilen meşgullanıar. Onuň adyndan ıylda birnäçe kitabyň çykmagy-da biziň pikirimizi aňry ıany bilen tassyklaıar. Diımek, ol gurluşyk işlerinden boş wagty-da kitap ıazıar. Şondan soň oňa at çapmaga hem tigir sürmäge wagt galıar. Döwleti bolsa başga adamlar dolandyrıarlar. Döwleti özi dolandyrıan prezidentler kitaby diňe pensiıa çykansoňlar ıazıarlar.

Bu aıdylanlardan bir howsalaly sorag gelip çykıar: eıse, Türkmenistany kim dolandyrıar? G.Berdimuhammedowyň dolandyrmaıandygy-ha hak, diımek, ıurdy dolandyrıanlar türkmeniň gözüne görünmän, köşkde bukup ıatan aıylganç adamlar!

Biz ähli türkmenleri öňdäki 2014-nji ıylda Türkmenistany kimiň dolandyrıandygyny öwrenmäge çagyrıarys!

Sebäbi döwlet ygtyıarlyklarynyň iň möhüm bölekleriniň haısydyr bir beıleki näbelli adamlaryň eline  geçendigi, İaılym Berdiıewiň-de Berdimuhammedowyň aıagynyň aşagyny opurıan hereketlere baş urmagy ıurtda howply ıagdaıy döretdi. Eger-de başgaça bolsa, ol ıaşlary yzarlap, prezidenti olaryň iň bir ıigrenıän şahsyıetine öwürmezdi. Häzirki wagtda türkmen ıaşlarynyň agramly bölegi MHM-niň baştutanynyň iş stilinden nägile. Bu nägilelik hem barha çuňlaşıar.  

Eger-de G.Berdimuhammedow ıurduň, özüniň hem öz maşgalasynyň geljegi hakda pikir edıän bolsa, onda ol 2014-nji ıylda halk hem demokratik oppozisiıa dialogy ıola goımaly. Häzirlikçe şeıle mümkinçilik bar. Emma bu mümkinçiligiň hemişe tapdyrmajagyna prezident wagtynda düşünmeli.

Biz G.Berdimuhammedowy öz duşmanymyz hasap etmeıändigimiz ıene bir gezek tassyklaıarys. Eger-de ol aıgytly pursatda halkyň hem demokratiıanyň tarapyna geçse, onda bu ıurt üçinem, onuň özi üçinem abraıly bolar. Türkmen halkynyň Türkmen döwletiniň parahat geljegi üçin TBDO (ODOT) G.Berdimuhammedowa deňhukukly, arkalaşykly syıasy hyzmatdaşlygy teklip edıär.

2014-nji ıylda Türkmenistanda oınatgy partiıalaryň hem jübi parlamentiniň deregine hakyky partiıalar hem hakyky parlament döredilmeli! Eger bu iş öz wagtynda edilmese, Berdimuhammedowyň režiminiň syıasy ösüşden tutuş bir ıyl yza galdygy bolar. Bu bolsa häzirki ıagdaıda islendik režim üçin howsalaly ıagdaıy döredip biler.

G.Ataıew
Pariž, 2013-12-31

 

NOWRUZ BAİRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN!

Gadyrly ildeşler!

Nowruz – tebigata beıik täzelenişi getirıär. Biz sizi bu täzeleniş baıramy bilen gutlaıarys!

Goı, bu Nowruz türkmen il-ulusyna hakyky galkynyşy, düıpli täzelenişi getirsin!

Biz size adamzada mahsus beıik mertebäni hem ıaşaıyş standartlaryny arzuw edıäris. Goı, adam mertebesi, hukuklary hem azatlyklary Türkmenistanda Nowruzyň hemişelik simwolyna öwrülsin!

G.Ataıew
TBDO-nyň egindeş başlygy,
Pariž

***

GURY SAN

Türkmenistanyň Birleşen Demokratik Oppozisiıasynyň Täze ıyl mynasybetli Türkmenistanyň halkyna ıüzlenmesi

Gadyrly ildeşler!

Türkmenistanyň Birleşen Demokratik Oppozisiıasy Täze ıylda size jan saglyk, bagt hem öz işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edıär! Täze ıyl gutly bolsun!

Halka bagtly geljegi arzuw etmek arzuwlaryň iň bärkisidir. Çünki halk öz bagty ugrunda erjel hem tutanıerli göreşmese, ol bagt diňe arzuwlygyna galar. Dünıäniň ıüzünde diňe arzuw bilen bagta ıeten halk ıok. Bagtly geljege ıetıän halklar, taryhdan belli bolşuna görä, edenli hem göreşjeň halklar.

Türkmenleriň geçmişde gujur-gaıratyna at dakan ıok, emma täze taryhda entek türkmenler öz gujur-gaıratyny dogry ugra gönükdirip, syıasy üstünlikleri gazanyp bilenoklar. Belki, türkmenlere, türkmenistanlylara bu ugurda syıasy tejribe ıetıän däldir? Beıle bolsa, ökdeden öwrenmek utanç däl. Ozalky SSSR-e giren respublikalardan köpüsi eııäm, öz gujur-gaıratyna daıanyp, demokratik ösüş ıoluna düşdüler. Meselem, ozalky Pribaltika respublikalary Estoniıada, Litwada we Latwiıada bu gün hakyky demokratik düzgünler ornaşdy. Ukraina bilen Gruziıada-da ıagdaı beıleki postsowet ıurtlaryndakydan gowy.

Iň agyr ıagdaı ozalky Orta Aziıa sowet respubliklalarynyň territoriıasynda. Bu ıurtlarda adamda ne hukuk, ne-de mertebe bar. Öz halkyny peseltmekde Özbegistanyň, Türkmenistanyň hem Täjigistanyň arasynda yglan edilmedik ıaryş gidıär! Bu gün dünıä arenasynda agzalan üç ıurduň ady iň ıaramaz döwletleriň arasynda agzalıar. Demokratiıa meselesinde Gazagystan bilen Gyrgyzystan hem olardan has tapawutly, has gowy hasap edilıär.

2006-njy ıylyň 21-nji dekabrynda Saparmyrat Nyıazow ölüp, onuň deregine ozalky diş dogtary Gurbanguly Berdimuhammedow tagta çykanda, halk ol adalatly ıolbaşçy bolar diıip umyt etdi. Hut şonuň üçinem edil şol wagt häkimiıet dawasy turmady. Türkmenler Türkmenistanda S.Nyıazow ıaly ikinji bir ıaramaz adamynyň bolup biljekdigine ynanmadylar. Emma halkyň ıagşy umydy puç boldy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň erbetlikde  S.Nyıazowdan tapawudy ıok: edil şonuň ıaly şöhratparaz, gedem hem açgöz.

Bu meselede diňe ıekeje mysaly agzamagam ıeterlik… S.Nyıazowyň iň gymmatbaha ıadygärligini ıykyp, ıerini täzeläp, gaıtadan dikmegi onuň döwletiň puluny, halkyň baılygyny ıele sowurmaga ökdedigini görkezdi. S.Nyıazowyň ıadygärligini ıykyp-dikende ol halkjyň íň azyndan 350-400 ıüz million dollaryny  ıele sowurdy!

Bu eden işi üçin Gurbanguly Berdimuhammedowy prezidentlik saılawlaryna gatnaşmak hukugyndan mahrum edip, sud jogapkärçiligine çekmeli. Emma döwlet emlägini goramaly Türkmenistanyň Baş prokuraturasy öz wezipesini hem borçlaryny ıerine ıetirmekden gorkıar. İurduň parlamenti bolsa halkyň baılygyny goramakdan geçen, gaıta dymmak bilen G.Berdimuhammedowy diıdimzorluga itekleıär.

İurtda erkin gazet-žurnallaryň, radio we telekanallaryň bolmazlygy bolsa halka döwlet ıolbaşçysyndan hasabat soramaga hiç hili mümkinçilk goıanok. Halkda öz döwletini, öz ıurduny, öz hukuklaryny goramak üçin diňe ıekeje ıol galdy – ol hem ıurduň demokratik geljegi üçin parahat gozgalaňa başlamak hukugy! Bu hukuk Adam Hukuklarynyň Ählumumy Deklarasiıasynda göz öňünde tutulan!  

Hut şeıle ıagdaıda-da ıurtda nobatdaky prezident saılawlary ıetip geldi. Hasap soralmaıan, edeni öňünden gidip, diktatorlyga ymykly ıüz uran G.Berdimuhammedow öňdäki saılawlarda halky aldawa salyp, ıene-de prezidentlikde galmaly diıen karara geldi. Myrat Garryıew kysymly açgöz ıaranjaňlaryň kömegi bilen täze dörän diktator galp saılawlary gurnamaga girişdi. Onuň özüne hamana bäsdeş diıip bellän adamlary – diňe gury san!

Dogrusyny aıtsaň, G.Berdimuhammedowyň özem gury san. Ol hakyky bäsdeşlikden öler ıaly gorkıar. Ol çyn bäsleşikde saılanyp, prezident bolup biljek adam däl. Hut şol sebäpdenem ol ıalan bäsleşik gurnap, halkyň gözüne çöp atmak üçin özi ıaly gury sanlary orta çykarıar.

Ozaldan syıasatçy hökmünde halka özüni tanatmadyk, towşantüı adamlardanam bir prezidentlige kandidat bolarmy?

Eger-de G.Berdimuhammedowyň prezidentlik saılawlarynda hakyky ıaryşa girjegi çyny bolsa, onda ol demokratik oppozisiıanyň arasyndan çykan dalaşgärlere ıol bermeli. Emma, görnüşine görä, G.Berdimuhammedowyň hakyky ıaryşa, hakyky bäsleşige girmäge bogny ysanok. Ol, edil öz halypasy S.Nyıazow ıaly, halky aldamaga endik etdi. Sebäbi ol özüne hiç haçan garşylyk döremez, türkmenler özünden hasap soramaz diıen pikirde.

Emma G.Berdimuhammedow “arap baharynyň” sapaklaryny ıadyndan çykarıar. Ol özüne nämäniň garaşıandygyny ıa-ha bilenok, bilse-de, Türkmenistanda Liwiıadaky ıa Müsürdäki ıaly wakalaryň bolup biljekdigine ynananok.

Bizem şeıle tragediıanyň Türkmenistanda gaıtalanmagynyň tarapdary däl. İöne halk, eger haky iıilse, iru-giç aıaga galyp biler. Halkara hukuk normalaryna görä, halkyň öz hak-hukugy üçin parahat gozgalaňa galkmaga haky bar!

Bu hakykat hemmä mälim, emma diktatorlar ony elmydam äsgermezlik edıärler. Hut şonuň üçinem olar ahyrsoňy halkyň adalatly gahar-gazabyna uçraıarlar.

Bu gün biz türkmen halkyna, ähli türkmenistanlylara 2012-nji ıylda bagtly bolmaklaryny arzuw edıäris. Goı, Täze ıyl size täze-täze üstünlikleri eçilsin!

İöne 2012-nji ıylyň ıurtda häkimiıetiň uly möçberdäki aldawlçylykdan – galp prezidentlik saılawlaryndan! - başlanıanlygyny türkmenistanlylar hiç haçanam unutmasalar gerek.

Pariž,
2011-12-31
G.Ataıew

***

BARYNY GÖRMÄGE – BAŞYM ESEN BOLSUN!

Gadyrly ildeşler!

Türkmenistanyň Birleşen Demokratik Oppozisiıasy siziň hemmäňizi, syıasy garaışyňyza parh goımazdan, ıetip gelıän 2011-nji ıyl hem Täze ıyl baıramy bilen gutlaıar!

Geçen ıyl türkmen halky üçin adaty bir ıyl boldy. Edil ozalkylar ıaly ıurduň prezidenti ıylyň dowamynda beren wadalarynda tapylmady. Şolaryň iň ıatda galjagy – Berdimuhammedowyň ıylyň ortasynda ıurtda şu ıylyň dowamynda köppartiıalylygy girizmegi wada berip, soňam sözünde durmazlygy boldy. Bu örän gynandyryjy waka.

İöne türkmeniň ıitgisi diňe ıekeje wada bolsa, onda muňa göz ıumsa bolardy. Beıle aldawlary ol göre-göre gelıär. Emma soňky döwürde prezident Berdimuhammedow gitdigiçe bozulyp barıar. Ol, edil merhum diktator Saparmyrat Nyıazowyňky ıaly, ıurtda öz şahsyıet kultuny ornaşdyrmak bilen meşgullanıar. Oňa ne tankyt kär edıär, ne-de berilıän maslahat. Ol gomparyp başlady. Türkmenistanyň indi ne radiosyny diňläp bolıar, ne-de telewizoryna tomaşa edip bolıar: çykyş edıänleriň ählisine prezident Berdimuhammedowa alkyş okadylıar… Bu şeıle bir ıüregiňi suw edıär welin, asla zadyň çaky däl!

G.Ataıew,
Pariž, 2010-12-30   

Dowamy

***

2010-03-10
ОТ РУКОВОДСТВА ОДОТ

7 марта 2010 г. прошло заседание руководства ОДОТ, посвященное перспективам многопартийности в Туркменистане. Руководство ОДОТ отметило, что президент страны вернулся к данному вопросу, спустя целых три года после своих предвыборных обещаний.

В то же время выступление президента Г.Бердымухамедова в день Государственного флага нельзя еще назвать достаточным основанием для того, чтобы быть уверенным в серьезности намерений властей. Так как подобные заявления делались время от времени и раньше. Но заявления предшественника Г.Бердымухамедова о введении многопартийности на деле оказывались, как и во многих других аспектах политической жизни страны, всего лишь пустыми обещаниями. Следовательно, все зависит от того, как Г.Бердымухамедов будет соблюдать свое слово, данное перед лицом всей мировой общественности. Если его остановят возможные трудности практической реализации многопартийности в стране, то он непременно потеряет свое лицо и внутри, и за пределами Туркменистана, уподобившись в чем-то диктатору С.Ниязову, который в свое время сам же методически приучил людей не верить его словам.  

Надеемся, президент Г.Бердымухамедов понимает, что его заявления о дальнейшей демократизации государственного устройства страны, в том числе и выступление от 18 февраля 2010 года, где он официально объявил о возможности начала регистрации оппозиционных партий, дают огромную надежду на то, что руководство страны, возможно, серьезно настроено на поэтапную либерализацию политической жизни Туркменистана.

Руководство ОДОТ приветствует такую возможность, которая станет для судеб страны, без всякого преувеличения, эпохальным событием. Но нас не может не настораживать тот факт, что многопартийность планируется ввести в стране, где напрочь отсутствует свобода слова и печати. Мы основательно сомневаемся, что в отсутствие свободы слова и печати возможна многопартийность в ее общепринятом значении.

У нас есть все основания считать, что планируется введение в стране многопартийности узбекского образца, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Конечно, это еще не есть многопартийность в полном смысле слова, но все же намного лучше, чем ее полное отсутствие. Исходя из этого, руководство ОДОТ приняло решение рекомендовать всем политическим партиям и объединениям, состоящим в своих рядах, воспользоваться грядущей возможностью и сделать все необходимое для легализации своей политической деятельности. Однако при этом руководство ОДОТ также настоятельно рекомендует ответственным лицам партий и объединений, соблюдать все необходимые меры безопасности своих членов и активистов.

Мы шаг за шагом вместе будем двигаться вперед, соблюдая все предосторожности, используя богатый опыт конспиративной партийной работы, накопленный в годы башистской диктатуры – говорится в отчетном документе заседания руководства ОДОТ, посвященном к перспективам введения в Туркменистане многопартийной политической системы власти.

Париж, 2010-03-07

***

2010-02-14
DILIM BAR – ILIM BAR!
Halkara Ene dili gününe

Her ıylyň 21-nji fewralynda bütin dünıäde Halkara Ene dili güni bellenilıär. Bu sene İuneskonyň (UNESCO) karary bilen 1999-njy ıylda kabul edildi.

Çünki geçen asyryň ortasynda, hut şol 21-nji fewral güni, bangladeşli studentler özlerine ene dilinde bilim berilmegini talap edip, parahat köçe ıörişine çykıarlar. Emma studentleriň parahat köçe ıörişi tragiki ıagdaıda tamamlanıar. Sebäbi Nyıazow döwründe Türkmenistanda bolşy ıaly, bangladeş režimi hem studentleriň garşysyna şol gün polis güıçlerini, zorlugy ulanıar. Netijede birnäçe student wepat bolıar. Ene diliniň mertebesi ugrunda geçirilen şol parahat köçe ıörişiniň we onda nähak gurban bolan studentleriň hatyrasyna hem 21-nji fewral Halkara Ene dili güni diılip, yglan edilıär.

Biz türkmenler üçin bu örän möhüm gündür. Türkmenistan garaşsyz döwlet bolsa-da, entek biziň Ene dilimiziň üstünden howp giden-gitdi sowlanok. Sebäbi Türkmenistanda ıekeje-de erkin metbugat organy, tele ıa-da radiokanal ıok. Beıle ıagdaıda diliň döwrebap ösüp bilmejegi-de, onuň doly bahaly döwlet dili bolup bilmejegi-de belli.

Dogry, ozalky kolonial döwür bilen deňeşdireniňde, bu ugurda käbir oňyn özgerişler bar, meselem, indi her halda Türkmenistanda türkmen dilinde gürleıänlere we ıazıanlara milletçiler hökmünde garalanok. Türkmen ıaşlary diñe bir orta mekdeplerde däl, eıse ıokary okuw jaılarynda-da türkmen dilinde bilim alyp bilıärler. Şonuň üçinem türkmenler, aıratynam türkmen ıaşlary, bu dörän mümkinçilkden ıerlikli peıdalanyp, Ene dilimiziň hukuklary ugrundaky göreşi dowam etdirmelidirler. Türkmen intelligensiıasy, biziň ıaşlarymyz türkmen diliniň doly bahaly döwlet diline öwrülmegini, ösmegini, kämilleşmegini gazanmaly. Göreşsiz ıeňiş ıokdur, bu, elbetde, Ene dilimiziň hukuklaryna gezek gelende-de şeıle. Türkmenistan garaşsyz döwlet bolsa-da, entek türkmen dili garaşsyz däl.

Türkmenleriñ uly bölekleriniň Türkmenistanyñ çäginden daşarda ıaşaıanlygyny we Eıranda, Yrakda, Owganystanda ıaşaıan türkmenleriñ häzirki wagtda-da milli hukuklarynyň gündelik bozulıandygyny gözden salmaga-da biziň ahlak hukugymyz ıokdur. Başga döwletleriň garamagynda galan türkmenleriň milli hukuklarynyň bozulmasy esasan olaryñ ene diliniñ kemsidilmeginde, gadagan edilmeginde ıüze çykıar. Eger Yrakda Saddam Huseıniñ we Owganystanda Talyplaryñ režimi ıykylansoñ, türkmenlere öz milli hukuklaryny gazanmaga ıol açylsa-da, üç million töweregi türkmeniñ öz dogduk topragynda ıaşaıan ıeri bolan Eıranda iñ bärkisi birje türkmen mekdebi-de ıok!

Hut şu sebäpden-de 21-nji fewral güni Bütin dünıäniñ türkmenleri üçin öz milli raıdaşlygyny görkezmeli günüdir! Biz öz milli mertebesi, adamçylyk hukuklary elinden alnan dünıä türkmenlerimiziñ basgylanıan hukuklarynyñ dikeldilmegi, olaryñ öz ene dilinde okamak, bilim almak hukugyny gazanmak ugrundaky göreşine ıardam etmelidiris.

Eıranda, Owganystanda we Yrakda ıaşaıan türkmenleriñ milli hukuklaryny goramak, ol ıurtlarda türkmen mekdepleriniñ açylmagyny Halkara derejesinde mesele edip goımak Türkmenistan hökümetiniñ jana-jan borjudyr. Eıranda, Owganystanda we Yrakda türkmen mekdepleri köpçülikleıin açylıança, ol ıurtlarda türkmenleriñ milli hukuklary ykrar edilıänçä Türkmenistanyñ hökümeti, Mejlisi ynjalyp oturmaly däldir.

Ene dil – bu adamynyñ milli duıgusynyñ sarsmaz binıady. Eger bu binıat berk bolmasa, onda milli duıgy gowşaıar. Öz Ene dili bolmadyk milletiñ millet hökmünde taryhyñ sahnasyndan düşmegi gutulgysyzdyr. Şonuñ üçinem ozal ençeme onıyllyklar kemsidilip gelnen türkmen diliniñ mertebesini galdyrmagyñ döwri geldi. Bu ugurda anyk işleri durmuşa geçirmeli.

Mekdepleriñ we ıokary okuw jaılarynyñ programmasyndan hili pes kitaplary aıryp, deregine olary hakyky okuw kitaplary, goldanmalar bilen üpjün etmeli. Türkmen ıaşlaryna orta, ıörite orta we ıokary okuw jaılarynda dünıä standartynyň derejesinde bilimi berilmeli. Bütin dünıäniñ türkmenleriniň öz ene dilinde radio diñläp, telewizor görüp bilmekleri üçin internetde türkmen telewideniıesiniñ we radiosynyñ programmalaryny ıerleşdirmeli. Mundan başga-da, daşary ıurt türkmenlerini Ene dilinde ähli zerur kitaplar, ilkinji nobatda-da okuw kitaplary we gollanmalar bilen üpjün etmeli.

Ullakan işleriñ käte ıönekeı zatlardan başlanıanlygyny unutmaly däl. Türkmenistan häzirki wagtda ilkinji nobatda ıurduň içinde we onuň çäklerinden daşarda ıaşaıan türkmenlere öz Ene dilinde ıokary hilli bilim almaga mümkinçilik döretmeli. Ene dilimizi goramak türkmen medeniıetini, taryhyny, türkmeniñ millet hökmünde mertebesini, onuň geljegini goramakdyr.

A.Welsapar, ıazyjy

***
2009-12-20
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ О ВРЕМЕНИ И СТРАНЕ

***

2009-10-02
Глава Туркмении хочет найти "справедливую и гибкую формулу" цены на газ

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, вернувшись из Нью-Йорка, где он принимал участие в 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также провел переговоры с госсекретарем США Хиллари Клинтон и топ-менеджерами крупнейших американских нефтегазовых компаний, заявил о необходимости "определить справедливую и гибкую формулу цены на газ".

Продолжение

***

2009-08-23
NÄHAK PIDALARYÑ HATYRA GÜNI

Bu gün Europanyñ köp döwletlerinde faşizmiñ hem-de stalinizmiñ nähak pidalarynyñ hatyrasy tutuldy.

Hatyra güni baradaky karar şu ıylyñ iıunynda İewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament Assambleıasy tarapyndan kabul edildi. Bu dokumentde taryhda ilkinji gezek stalinizmiň hem-de faşizmiň jenaıatlary resmi ıagdaıda deňleşdirilıär.

Rus milletçileri bu kararyñ garşysyna çykyş edıärler. Resmi rus häkimiıetleri-de, milletçilere öz seslerini goşıarlar. Bu pikirlere görä, stalinizmiñ we faşizmiñ pidalarynyñ Hatyra gününiñ bir günde bellenilmegi Orsıetiñ (bu meselede SSSR-iñ ady agzalmaıar) Ikinji jahan urşunda oınan roluny peseltmek üçin edilıän iş bolmaly.

Emma Europa ıurtlary bu pikir bilen ylalaşmaıarlar. Şol sebäpden hem İewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament Assambleıasy 1939 ıylyñ 23-nji awgustynda masgaraçylykly Molotov-Ribbentrop paktyna gol çekilen gününi XX asyryñ iñ ıigrenji iki totalitar rejiminiñ nähak pidalarynyñ güni diıip yglan etmegi dogry tapdy.  

***
2009-07-11
Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркмении

Туркменистан, приверженный принципам диверсификации вывода своих энергоносителей на мировые рынки, намерен задействовать имеющиеся возможности для участия в крупных международных проектах – таких, к примеру, как проект Nabucco.
Интерфакс, 11.07.2009

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleıin mejlisinde sözlän sözi
(2009 ıylyň 10-njy iıuly)

***
2009-06-28
ФИЛЬКИНА ГРАМОТА ХАНАМОВА
Слово о лже-оппозиционерах
В Болгарии, в городе Варна, 11 мая 2009 года был арестован гражданин Туркменистана и России Какаджан Атаевич Курбанов. Событие сие неординарное, такое происходит здесь, прямо скажем, не каждый день.

Полный текст

***
2009-06-20

İAT ILDE ŞAHYR ÖLDI…

***
2009-05-29
Saparmyrat Öwezberdi, şahyr

GYZAMYKDAN GALAN KESEL
Rahym Esen hakda o diıen ıakymly bolmadyk ıatlamalar…
Dowamy

***
SYİASY TUSSAG AZATLYGA ÇYKDY

2009-05-07

***
2009-05-05
SSSR-i KIM İYKDY?
(Taryhy täzeden ıazmaga synanyşıanlar hakda kelam agyz söz)

1. Kompartiıanyñ wekiline edilen ynam

Taryhy täzeden ıazmak islegi diñe şalara, soltanlara, diktatorlara mahsusdyr öıtmeli däl, ol isleg adaty adamlara-da, şol sanda ıönekeı ıazyjydyr jurnalistlere-de mahsus kemçilik. ”Azatlyk” radiosyndan 2009 ıylyñ 3-nji maıynda efire giden ”Bir türkmen – bir ykbal” gepleşigi hem muña mysal bolup biler.
                                                                                Dowamy

***
2009-04-22
Еврокомиссия впервые аккредитовала своего посла в Туркмении

Еврокомиссия впервые аккредитовала своего посла в Туркменистане. Верительные грамоты вручил сегодня президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову посол ЕК Норбер Жустен. Он является главой представительства Еврокомиссии в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане - с резиденцией в Астане.
Вручая грамоты, Жустен отметил, что «это событие отражает возрастающую значимость отношений между Европейским союзом и Туркменистаном». По его словам «приоритеты сотрудничества Европейской Комиссии с Туркменистаном направлены на образование, укрепление потенциала государственного управления, развитие прав человека, правовые реформы, сельское хозяйство, управление границами, транспорт и энергетику». http://gazeta.ru/nm2008/i/rbullet.gifИТАР-ТАСС

***
ZORLUK WE SYİASAT

Türkmenistandaky başyçylyk diktatura, ıagny syıasy zorluk bilen durmuşy jenaıatlaryñ arasynda näme umumylyk bar? Türkmen jemgyıeti syıasy we durmuşy zorluga garşy durmaga ukyplymy?

1. Düıeguşuñ gylygy
2. Josef Fritzliñ jenaıaty näme sebäpden 24 ıyllap bilinmändir?
3. Üç ıurtda dowam eden zorluk!
4. Zorluk we syıasat

Doly tekst

***
GAZ SÖWDASY

Перефраза из
www.polit.ru

***
2009-03-05

В КАРАКУМЫ ЧЕРЕЗ ВИРГИНСКИЕ ОСТРАВА

***
2009-01-12

HATYRA GÜNI

***
2008-12-28
TÜRKMENISTANYÑ BIRLEŞEN DEMOKRATIK OPPOZISIİASYNYÑ ÇAGYRYŞY

Geçen ıylda ıurtda käbir oñyn özgerişleriñ bolandygyna garamazdan, Türkmenistan entek öñküsi ıaly ykdysady, syıasy, sosial we medeni taıdan yzagalak ıurt bolmagynda galıar. İurduñ ıokary häkimiıeti halkyñ öñündäki öz möhüm borçlaryny ıerine ıetirenok, adamlar entegem añtalıar, ıerliksiz ıanamalar ıok bolup gidenok, ilaty ”ynamdarlara” hem ”ynanyp bolmajaklara” bölıän näletsiñmiş gara sanawdan ıüz öwrülenok.

Bu agyr kynçylyklary ıeñip geçmezden, Türkmenistany döwrebap döwlet gurluşly ıurt diıip hasaplamak mümkin däl.

Prezident köşgüniñ, häkimiıetiñ töwereginde ıene-de ıaranjañlar jöwlan urıarlar, olar edil ıara düşen gurt kimin, döwlet häkimiıetiniñ ahlagyny çaltlyk bilen iııärler. İaranjañlyk, ıöwsellik, çemeçillik ıaş Türkmen döwletine öz hakyky ahlak sypatyna eıe bolmaga ıol berenok.

Gadyrly ildeşler! Biz siziñ hemmäñizi öñdäki 2009-njy ıylda ıurdumyzda möwç urıan we howply derejä ıeten ıaranjañlygyñ garşysyna bilelikde göreşmäge çagyrıarys! Geliñ, 2009-njy ıyly ıurtda ıaranjañlygyñ garşysyna ählihalk göreş ıyly diıip yglan edeliñ!

Goı, hiç kim öz ownuk şahsy bähbidi üçin Prezidenti öwüp arşa çykarmasyn! Onuñ adyna bukulyp, Türkmen döwletini ıykmasyn, türkmen milletini masgara etmesin! İaranjañlar öz ownuk bähbitleri üçin ıaş Türkmen döwletiniñ düıbüni opurmasynlar!

Gadyrly ildeşler! Biz sizi ıaranjañlygy we ıaranjañlary paş etmäge, näletlemäge, pislemäge çagyrıarys! İok bolsun ıaranjañlyk! İok bolsun ıaranjañlar!

TBDO-nyñ egindeş başlygy,
”Agzybirligiñ” Daşary ıurt bölüminiñ başlygy

G.Ataıew
Pariz, 2008-12-28

***

2008-11-28
UMYTLAR DÖWRÜNIÑ SOÑUNDAKY SAİLAWLAR

***
2008-11-14
SAİLAWLAR – HALKYÑ ÖZ HAKYNY ALMALY DÖWRÜDIR!

 ”Syıasata gatnaşmakdan ıüz öwürmegiñ getirjek iñ erbet netijesi - siziñ özüñizden pes adamlardan jeza almagyñyz bolar”
Platon, gadymy grek akyldary

Bary-ıogy sähelçe wagtdan, ıagny şu ıylyñ 14-nji dekabrynda Türkmenistanda Mejlise saılawlar geçiriler. Halk bu saılawlarda öz hakyny alyp biljekmi? Şu sorag bilen gyzyklanyp, biz Türkmenistanyñ ıaşaıjylarynyñ käbirine ıüz tutduk.

İazyjy Ak Welsaparyñ ykdysatçy, syıasaty öwreniji Kuwwat Berdiıew bilen Türkmenistanyñ Mejlisine boljak saılawlar barada geçiren gürrüñdeşligi.

1. Bilşiñiz ıaly, ıene birnäçe wagtdan, has takygy 14-nji dekabrda Türkmenistanyñ Mejlisine saılawlar boljak. Bu gezek Mejlise özalky ıaly 75 däl-de, 125 deputat saılanjak. Saılawlaryñ gurnalyşynda häzirlikçe başga tapawut görnenok. Siz ıurduñ içinde ıaşap ıörsüñiz, belki siz şeıle tapawudy görıänsiñiz?

K.B. Okyjylaryñyz üçin kyn hem bolsa, käbir soraglaryñyza jogaby iki görnüşde hödürlemekçi bolıan...

                                                                        Dowamy

***
2008-11-01
ВОЗРОЖДЕНИЕ В ЗОЛОТОМ ВЕКЕ?.. 

Полный текст

***
2008-10-26
В ТУРКМЕНИСТАНЕ СОЗДАЕТСЯ СТАБФОНД

Полный текст

***
2008-10-12
IT ALNYNA GELEN – GURT ALNYNA-DA GELER!

Diısem kazylar kärini,
Aıdyp bolmaz-la ıaryny,
İalan sözleriñ baryny,
Satarsyñyz pula, kazym!

Kemine
 
                                                                    Dowamy

***
2008-10-11
В Ашхабаде состоялся суд над диссидентом Гулгельды Аннаниязовым,

передает «Lenta.Ru».
Его приговорили к 11 годам тюрьмы. По какому обвинению он был осужден, информации пока нет.

Гулгельды Аннаниязов был арестован в 1995 году за организацию антиправительственной демонстрации в Ашхабаде, за это его приговорили к 15 годам тюрьмы, сообщает «Радио Свободы». Однако в 1999 году власти, «под давлением международной общественности», согласились его освободить.

Через три года Аннаниязов уехал в Норвегию и получил там гражданство. После прежний президент Туркмении Сапармурат Ниязов скончался и к власти пришел Гурбангулы Бердымухаммедов, Аннаниязов решил вернуться на родину. Он планировал заняться норвежско-туркменским проектом «Борьба с наркоманией и туберкулезом» вместе с новым президентом.

В конце июня диссидент был арестован. Сообщалось также, что его дочь, также находящаяся в Туркмении, в начале сентября планировала выехать в Норвегию, однако туркменские власти отказались выпустить ее из страны.

***
2008-09-22

"РЕПОРТЕРЫ БЕЗ ГРАНИЦ" "ЗАХВАТИЛИ" ПОСОЛЬСТВО ТУРКМЕНИСТАНА В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ/19.09.08/TURAN: В четверг сотрудники и активисты международной организации в защиты прессы "Репортеры без границ" захватили посольство Туркменистана в Париже на два часа. Они потребовали освобождения туркменских журналиста Аннакурбана Аманклычева и правозащитника Сапардурды Хаджиева, арестованных еще в 2006 году и осужденных на 6 и 7 лет.
Участники акции потребовали также от властей Туркменистана объяснить - как и почему умерла в тюрьме в 2006 году корреспондент радиостанции радио Свобода Огулсапар Мурадова.
Спустя два часа после захвата посольства полиция вывела членов организации из здания по требованию работников дипмиссии.
"Мы требуем немедленного освобождения Аманклычева и Хаджиева, арестованных за то, что помогали работникам французского телевидения снимать фильм о Туркменистане. Власти этой страны должны прекратить охоту на журналистов и всех тех, кто критикует правительство", - говорится в пресс-релизе РБГ.
Проведения акции было приурочено к прибытию в Париж министра иностранных дел Туркменистана на энергетический саммит с участием представителей стран Европы и Центральной Азии. Глава МИД Франции Бернар Кушнер передал своему туркменскому коллеге просьбу официального Парижа об освобождении Аманклычева и Хаджиева.

***
2008-09-13
AŞGABATDA İARAGLY GOZGALAÑ
TÜRKMENISTANYÑ BIRLEŞEN DEMOKRATIK OPPOZISIİASYNYÑ BEİANATY
(Gozgalañ bilen baglanyşykly ıazyjy A.Welsaparyñ ”Azatlyk” radiosyna beren interwıusy: ses ıazgysy.
)

TBDO-nyñ egindeş baştutany
G.Ataıew
Pariz, 2008-09-13

***
2008-08-23
В Туркмении положат конец практике привлечения школьников к уборке хлопка

Руководители, которые допустят использование детского труда во время стартующей в Туркмении уборки хлопка, будут наказаны. Об этом заявил в рамках расширенного заседания Кабинета министров Туркменистана президент Гурбангулы Бердымухамедов. «Этой практике положен конец и наша задача – не допустить впредь ни единого факта эксплуатации детского труда», – сказал он.

Президент отметил также, что если учащиеся будут сняты из-за хлопка с уроков, то директора школ ответят перед законом. «Дети должны учиться», – подчеркнул глава государства, поручив контролировать этот вопрос генеральному прокурору Туркменистана Чары Ходжамырадову и министру образования страны Мухамметгелди Аннааманову.

***

2008-08-08
О ПРОЕКТЕ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ ТУРКМЕНИСТАНА

Париж, 2008-08-08

***
2008-07-28
HALKYÑ GÜNI HAÇAN DÜZELER?
Türkmen halky galmasyn
Her görene dil bolup!

Sanjar
Mary
Doly tekst

***
2008-07-20
ODA İYKYLAN OTPARAZ!
Feleton

Aşagabtda ile belli Köşk ıaranjañy Onjuk Musa tussag edilipdir. Indi Türkmenistanyñ ykbaly nähili bolarka? Sebäbi resmi syıasatyñ daıanjy Onjuk Musa bolmasa, Köşk nädip gününi görer? Halk prezidentiñ beıikdigini, onuñ ıeke-täkdigini, bakydygyny kimden eşider? Prezidentiñ elini ogşamagy çinowniklere kim öwreder? İaranjañlyk, ıaramsaklyk, kezzaplyk aşagyndan diremese, Türkmenistan döwleti gürpüldäp gaıdaımaz-da hernä?!

Dowamy

***
2008-07-18
İAGŞY NIİET

Gulgeldi Annanyıazowyñ günäsizligini subut edıän ses ıazgysy

***
Gulgeldi Annanyıazowyñ Türkmenistanyñ prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow barada Norwegiıadan Türkmenistana ugramazyndan öñ aıdan pikiri.

A.Welsapar, ıazyjy, adam hukuklaryny goraıjy

***

Mertligiñ ölçegi – Alyñ ala meıdanydyr!

Gulgeldi Annanyıazowyñ Türkmenistana nämüçin gidenligini anyk bilıän ıok. Munuñ sebäbini, belki, Gulgeldiniñ özi-de anyk bilıän däldir. İöne ol Türkmenistansyz ıaşap biljek däldi, her demde watany küıseıärdi.

Mejbur bolup ıurtdan çykyp gaıdalaryñ arasynda yzyny küısemeıän az, mümkinçilik dörese olaryñ köpüsi, elbetde, watana dolanjaklar. İöne Gulgeldiniñ watany küıseışi - başgaçady.
                                                                        Dowamy

***
2008-04-22
В Туркмении переиздают эпос «Гёроглы»

Государственная издательская служба Туркменистана выпустила новое издание первой части туркменского героического эпоса «Гёроглы». Иллюстрированная книга «Рождение Гёроглы», напечатанная тиражом 3 тыс. экземпляров, повествует о рождении легендарного героя, о его богатырском воспитании и юношеских годах.

«Переиздание произведений классической литературы и устного народного творчества – знаковая черта новой эпохи», – отмечается в сообщении Государственного инфомрационного агентства Туркменистана (TDH).

Напомним, за последние месяцы в Ашхабаде вышли новые издания таких классических произведений туркменской литературы, как повесть «Дордепел» и рассказ «Гаджар-ага» Ата Ковшудова, повесть «Шукур багши» и рассказ «Книга» Нурмырата Сарыханова, «Джапаки», «Джоннук батыр» и «Мыралы» Берды Кербабаева, а также поэтические сборники Керима Гурбаннепесова («Ойланма байры»), Гурбанназара Эзизова («Туркменская степь») и Махтумкули Фраги.

***

2007-01-08
Bir hatyñ yzy bilen!

YOWSHAN ANNAGURBAN DEMOKRATMY İA-DA GYBATKESH?

*
2008-01-17
”Edebiıat we sungat” gazetiniñ arhivinden

BEİIK TÄZEDEN DÖREİIŞ

İOWŞAN ANNAGURBANYÑ TOBA-DONOSYNDAN BIRINJI BÖLEK

 ”Türkmenistan baradaky negativ, köp halatda ıalan, gybata ıakyn materiallar Zerif Nazaryñ täsiri bilen ıazyldy. Radiostansiıa barada öz pikirimi aıtsam, olar döwletimizdäki işıakmazlary, döwlet ähmiıetindäki jenaıatçylyklara ıol beren adamlary, öz bähbidi üçin gerek bolsa Watanyny satmaga taııar adamlary öz maksatlary üçin ulanıarlar. Bu radioda Abdy Kuly ıaly we ş.m. adamlar çykyş edip, ıurdumyza garalyk baryny ıükleıärler. İöne olaryñ esasy maksatlary öz şahsy bähbitleri. Bu adamlar özlerine oppozisiıa diıse-de, Watanyñ bähbidi barada hereket etjek adamlar däl. Öz eden ıalñyşyma ökünip, ak ıürekden toba edıärin. Men ozal döwletimiziñ, Prezidentimiziñ eden ıagşylygyny tiz unutdym we ters ıola düşdüm. Men bu ıerde özümi günäkär hasaplaıaryn. Şunuñ bilen birlikde şu gezek meniñ sözüme ynansalar, ak ıürekden Watana hyzmat etjegime, öz goşgularym, kyssa eserlerim bilen Türkmenistanyñ garaşsyzlygyna, Prezidentime gulluk etjegime, hiç hili garalyk, biabraılyk getirmejegime söz berıän.”

 “Nesil”, 1997 ıylyñ 15-nji noıabry, 132 (887)-nji sany

*

2007-08-17
Hormatly Agzybirlik,

Bu tayda Annagurbanov Yovshan kimi goz onunde tutiar? Annakurbanov shuny diyar: ”Siz adamlary ölüme ibermezden öñ ıoldaşlaryñyzyñ kimdigini bilmeli. Meniñ eşidişime görä, MHK-nyñ  planyñyzy bilıändigini size Moskwada öñünden aıdypdyrlar, emma siz bu duıduryşy hasaba almansyñyz. Galyberse, ilkibaşda bu işe döwtalap bolan adamlaryñ bir topary Aşgabada gitmekden boıun gaçyrypdyr, bu-da sizi saklap bilmändir. Bu nämäni görkezıär? Siziñ wezipä, kürsä suwsap, gözüñiziñ gapylandygyny, özgeleriñ janynyñ hasabyna ähli töwekgellige baş urmaga taıyndygyñyzy görkezıär.”

Ol adamlar kim Hoshaly Garayev hem Muhammet Aymuradov gidende gitman galanlar? Men sheyle pikir edyan, ol gitmedikler ol iki atyn dishi yaly oglanlary satandyr?

Redaksiıanyñ jogaby: ”Azatlyk” radiosynyñ işgäri İowşan Annagurbanovyñ merhum Avdy Kylyeve ıazan hatynda agzalıan ”ilkibaşda bu işe döwtalap bolan… [soñra] Aşgabada gitmekden boıun gaçyran”, ıönekeıleşdirip aıtsañ, ähdiıalanlyk eden adamlar: Halmyrat Söıünov, Myrat Esenov we Çary Kulyev. Bular 1994 ıylyñ oktıabrynda Muhammet Aımyradovdyr Hoşaly Garaevi ”bile Türkmenistana gitjek” diıip ynandyryp, ilki Daşkende uçara bileje bilet alyp, soñra-da iki kişini gitse-gelmeze ıollap, özleri bahana tapyp, galan adamlardyr.

İowşan Annagurbanovyñ ol adamlaryñ atlaryny köpçülikden gizlemegi tebigy ıagdaı. Başgaça bolsa, onda ol namartlykda aıyplan adamlaryny soñra günde-günaşa ”Azatlyk” radiosyndan ile wagyz edip bilmez. Häzirlikçe bolsa, ol bu kyn işiñ hötdesinden gelıär…

Görnüşine görä, H.Söıünov bilen M.Esenov İowşan Annagurbana sosial taıdan, ıagny öz ıaşaıyş we iş tejribeleri, ahlak sypatlary, durmuşda eıeleıän orunlary boıunça añrybaş golaı adamlar bolmaly? Olaryñ ”Azatlyk” radiosynyñ diñleıjileriniñ arasynda syıasy pikirdeşler hökmünde tanalmagy ıöne ıerden däl bolsa gerek?

*
2007-08-12
Уважаемый админ! А кто начальник Азатлыка? Что-то я упустил из внимания... может пока еще молод и не в курсе этих событий? А что за семья, которая «сделала себе состояние, с помощью МНБ?» Кого Ёвшан Аннакурбанов обвиняет в сотрудничестве с кровавым режимом? Какое отношение имеют к корреспонденту радио «Свобода» Юсуп Кулиев и Ахмет Кулиев? Разве логично обвинять родственников Авды Кулиева в сотрудничестве с режимом?  Не помню даже чтобы люди с такими именами выступали по «Свободе». Душунип боланок!
                                              С уважением Аллаберды С.

Ответ Редакции: В своем письме корреспондент Радио «Азатлык» Ёвшан Аннакурбанов обвиняет в сотрудничестве со спецслужбами Туркменистана не родственников покойного Авды Кулиева, а его однофамильцев Юсупа и Ахмеда Кулиевых, родных братьев Директора Туркменской Службы RFE/RL Огульджамал Язлиевой (кстати, своей непосредственной начальницы).

Кроме того Ёвшан Аннакурбанов утверждает, что семья Огульджамал Язлиевой сделала себе состояние в сотрудничестве с кровавым режимом Туркменбаши и, как вытекает из текста письма, используя ресурсы спецслужб Туркменистана...

Это достаточно серьезные обвинения со стороны корреспондента Радио «Азатлык» в адрес своей коллеги по журналистскому цеху. Создается такое впечатление, что письмо Ё.Аннакурбанова к А.Кулиеву имело двойное предназначение: как бы критикуя одного из лидеров оппозиции, автор письма, возможно, на самом деле ставил перед собою другую задачу, а именно – извалять в грязи свою непосредственную начальницу Огульджамал Язлиеву, обвинив ее родных братьев и всю ее семью в постыдном сотрудничестве со спецслужбами Туркменистана.

*
2007-08-09
Redaksiıadan: 1995 ıylyñ 12-nji iıul parahat Aşgabat gozgalañynyñ guramaçylarynyñ arasynda ady agzalıan İowşan Annagurbanyñ derñew döwründe aşaklykdan rejime eden hyzmatyna özüniñ şeıle bir göwni ıetipdir welin, üns berseñ, onuñ sözlerine haıran galmazlyk mümkin däl! İogsa, öz garşysyna gozgalañ turzan adamlaryñ birini, onda-da hamana guramaçylaryñ birini deslapky türme tussaglygyndan çykan badyna ganhor prezident nämüçin öz Köşgüne çagyrmaly? Hany bu ıerde logika? Ynsaby arassa gozgalañçy Türkmenbaşy ıaly dünıä belli aıylganç dikatatordan beıle hormata garaşyp bilermi?
 
***
                                       A.Welsapar
İAKMA – BIŞERSIÑ, GAZMA – DÜŞERSIÑ!
Bir hatyñ yzy bilen!

                                                        Gulgeldi Annanyıazov
MEN MERTLIK BILEN NAMARTLYGYÑ GATYŞDYRYLMAGYNA GARŞY!
Aşgabatda 1995 ıylyñ 12-nji iıulynda bolan parahat gozgalañ hakdaky ıatlamalar
Norvegiıa, 2007 ıylyñ 24-nji iıuly.

От редакции: Мы продолжаем печатать отклики на публикацию «Не рой другому яму – сам в неё попадешь!», в которой рассказывается о затянувшемся на несколько лет конфликте между бывшим лидером ОДОТ, покойным Авды Кулиевым и корреспондентом Радио «Азатлык» Евшаном Аннакурбановым и о тайных мотивах этого конфликта.

В своем выступлении Аннадурды Хаджиев, проживавший в то время в Ашхабаде, проливает свет на неизвестную для широкой публики страницу из биографии корреспондента Радио «Азатлык» Евшана Аннакурбанова, а именно – на его роль «разоблачителя» организаторов мирного ашхабадского восстания 1995 г.

                                                        Аннадурды Хаджиев
ЖИТЬ ХОТЯТ ВСЕ, НО НЕ ЛЮБОЙ ЖЕ ЦЕНОЙ!
***
2007-12-29
BENAZIR BHUTTO

***
2007-12-22
ÖLDÜÑ – ÖÇDÜÑ, GELDIÑ – GEÇDIÑ!
Diktatoryñ ölüminiñ bir ıyllygyna

***
2007-12-18

TÜRKMEN JURNALISTIKASY HAÇAN JANLANAR?

***
2007-12-08
Бердымухаммедов раскритиковал туркменские СМИ

Туркменским СМИ не удается полномасштабно освещать события в стране, заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов на заседании правительства в субботу.
«Сегодня Туркмения переживает новую историческую эпоху - эпоху нового возрождения и беспрецедентных преобразований, охвативших все сферы государственной и общественной жизни. И потому очень важно, чтобы обо всем этом оперативно, достоверно и объективно рассказывалось на страницах газет, в передачах национального радио и телевидения», - отметил Бердымухаммедов
По мнению президента, «журналистские материалы и телепередачи грешат поверхностным взглядом на актуальные события, им не хватает правильной оценки происходящих в стране процессов».
Кроме того, Бердымухаммедов высказал ряд претензий в адрес своего пресс-секретаря и вице-премьера, которые, по словам главы государства, ослабили контроль за деятельностью средств массовой информации.
  // «Интерфакс»
***

2007-10-27
GARAŞSYZLYK BAİRAMYÑYZ GUTLY BOLSUN!

TÜRKMENISTANYÑ BIRLEŞEN DEMOKRATIK OPPOZISIİASY

TBDO-nyñ egindeş başlygy, ”Agzybirlik” Demokratik Halk Hereketiniñ Daşary ıurt bölüminiñ baştutany G.Ataıev
Pariz, 2007-10-27

***
2007-10-23

От Редакции: На наш взгляд, политический диалог нового руководства с демократической оппозицией необходим. Чем скорее он начнется, тем быстрее стороны научатся вести политические дискуссии в рамках конституционных законов, тем самым совместными усилиями они смогут выйти на цивилизованный уровень сосуществования во имя благополучия нашего народа и демократического будущего Туркменистана.
Есть некоторые признаки того, что этот вопрос волнует не только демократическую оппозицию, но и руководство страны. Не об этом ли свидетельствует следующее, достаточно позитивное, но пока еще весьма осторожное высказывание президента Г.Бердымухамедова на

Заседании Кабинета Министров Туркменистана?


22.10.2007 20:40

Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH)

Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил необходимость обеспечить всем туркменам мира возможность беспрепятственно осуществлять контакты со своей исторической Родиной, получать полную информацию обо всех событиях, ныне происходящих на земле отцов и дедов. Сегодня, сказал Президент, Туркменистан переживает новую историческую эпоху - эпоху нового возрождения и беспрецедентных преобразований, охвативших все сферы государственной и общественной жизни. И потому для нас очень важно чувствовать поддержку наших соотечественников за рубежом, которых с полным на то правом можно назвать полпредами политики независимого нейтрального Туркменистана - политики миролюбия, открытости, добрососедства и широкого международного сотрудничества.

***

2007-09-30
ОППОЗИЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ИНОЙ!

***
 TÜRKMENISTANYÑ BIRLEŞEN DEMOKRATIK OPPOZISIİASY
(TBDO)

***

İA DEMRINDEN, İA KÖMRÜNDEN…

Sovet senzurasy gazaplymy ıa-da garaşsyz Türkmenistandaky senzura? Senzuranyñ garşsyna ozal nähili göreşilıärdi, häzir nähili göreşilıär? Senzuranyñ daşyndan aılanyp geçmek we halka öz sesiñi ıetirmek mümkinmi?

*Redaksiıadan: aşakdaky material bilen baglanyşykly öz garaışymyzy okyjylara hödürleıäris.

Новые горизонты туркменского телевидения и кино
(По м
атериалам Государственного информационного агентства Туркменистана)

www.turkmenistan.gov.tm

***
2007-05-14

Министр энергетики США считает "плохой" новостью договоренность России, Туркмении и Казахстана о газопроводе
.
www.newsru.com

***
2007-03-11
Старейшины попросили не обесценивать священную клятву Туркменистана

***
2007-02-14
Новым президентом Туркмении стал Гурбангулы Бердымухаммедов

***
2007-02-11
ЗАЯВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ТУРКМЕНИСТАНА «АГЗЫБИРЛИК»
2007-02-11
Дания, Копенгаген.

2007-02-11
TÜRKMENISTANDA GEÇIRILİÄN PREZIDENT SAİLAWLARYNDA MYRAT GARRYİEV ÖÑE SAİLANDY…

***
2007-02-09
Amnesty International
Туркменистан

Немедленную справедливость жертвам!
Подборка дел

***
2007-01-12
GÖKDEPE GALASYNYÑ SYNMAGYNYÑ WE TÜRKMENISTANYÑ KOLONIAL GARAŞLYLYGA DÜŞMEGINIÑ İAS GÜNI

TÜRKMENISTANYÑ ”AGZYBIRLIK” DEMOKRATIK HALK HEREKETI

***
2007-01-10
ADAM HUKUKLARYNY GORAİJYMY İA-DA SYİASY INTRIGAN?
Türkmenistanyñ demokratik güıçleriniñ Wena Konferensiıasyna

***
2007-01-08
TÜRKMEN HALKY DIKTATURADAN İADADY. OL ERK ISLEİÄR!
Türkmenistanyñ demokratik güıçleriniñ 10-11 ıanwarda Wenada (Awstriıa) geçiriljek Konferensiıasyna.

Türkmenistanyñ Birleşen Demokratik Oppozisiıüasynyñ türkmen halkyna, Türkmenistanyñ wagtlaıyn hökümetine we dünıäniñ demokratik jemgyıteçilgine ıüzlenmesi

***
2006-12-31
TÄZE İYLDAN TÄZELIGE GARAŞYP BOLARMY?
Tiz düzedilmeli gödeklik!

***

GARAŞSYZLYK BAİRAMY
Türkmenistanyñ milli garaşsyzlygynyñ 15 ıyllygyna

***
СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ И МИРНЫХ СОБРАНИЙ
Варшава, 2006-10-10

ДЕСЯТЬ ЗАПРЕТОВ ОТ ТУРКМЕНБАШИ
Варшава, 2006-10-09

***
2006-09-14
NÄHAK GAN İERDE İATMAZ!

TÜRKMENISTANYÑ ”AGZYBIRLIK” DEMOKRATIK HALK HEREKETINIÑ DAŞARY İURT BÖLÜMINIÑ RESMI BEİANNAMASY

***
2006-08-20

BAŞA BARMADYK AVANTİURA
SSSR-de döwlet agdarylyşygyny amala aşyrmaga synanyşyk edilenine 15 ıyl doldy

BU İATLAMADA GKÇP BILEN BAGLANYŞYKLY TÜRKMENISTANDA BOLUP GEÇEN WAKALAR DOGRUDA OZAL OKYJYLAR KÖÇÜLIGINE BELLI BOLMADYK FAKTLAR GETIRILİÄR

BIRINJI BÖLÜM
IKINJI BÖLÜM

***
2006-06-30
GÖREŞE BAGYŞLANAN ÖMÜR
 BIRLEŞEN TÜRKMEN DEMOKRATIK OPPOZISIİASYNYÑ BAŞTUTANY AVDY KULY 70 İAŞADY!

***
2006-07-12
IKI DÖWRÜÑ ARALYGYNDAKY GOZGALAÑ

Bu gün Aşgabatda 1995 ıylyñ 12-nji iıulynda bolan parahatçylykly gozgalaña 11 ıyl dolıar

***
2006-07-10

DÜNİÄ FUTBOL İARYŞY TAMAMLANDY

Güıçli ıeñdimi ıa-da bagtly?

***
2006-06-22
TOSLAMA İAPA DEGSE İAGŞY!

”AGZYBIRLIK” DEMOKRATIK HALK HEREKETINIÑ DAŞARY İURT BÖLÜMI

Stockholm, Moskva, Montreal, Washington, Istanbul, Strasburg

***
2006-06-04

ADAM DURMUŞYNDA ULY MANY BAR…

                                                                                           Ak Welsapar, ıazyjy
***
2006-05-28
Туркменский писатель Эсенов стал лауреатом премии ПЕН-Центра "Свобода писать"

2006-05-22
TÜRKMENISTANYÑ ”AGZYBIRLIK” DEMOKRATIK HALK HEREKETINIÑ İÜZLENMESI

Esger geımini geıen ıigitlere welaıatara bölünişik, ejizeganymlyk, gullukdaşynyñ üstünden atasyramak ıaly pis gylyklar ıaraşmaz!

TÜRKMENISTANYÑ ”AGZYBIRLIK” DEMOKRATIK HALK HEREKETINIÑ DAŞARY İURT BÖLÜMI

Дедовщина в туркменской армии

Туркменский Хельсинкский Фонд

***
2006-05-18

”DA VINÇINIÑ KODY” HRISTIAN DÜNİÄSINI ODA SALİAR
                                                                                 A.Welsapar,
ıazyjy

***
GÖZE GÖRÜNMEİÄN BELA
(Çernobyl tragediıasynyñ 20 ıyllygyna)
A.Welsapar, ıazyjy

***

2006-04-06
TÜRKMENISTANYÑ PREZIDENTI SAPARMYRAT NYİAZOVA (lakamy: türkmenbaşy) BELLI AMERIKAN JEMGYİETÇILIK IŞGÄRLERINIÑ İÜZLENMESI

 April 4, 2006
His Excellency Saparmurad A. Niyazov
President
Republic of Turkmenistan
Ashgabat, Turkmenistan

***
2006-03-13

NÄHAK GAN İERDE İATMAZ!

 TÜRKMENISTANYÑ “AGZYBIRLIK” DEMOKRATIK HALK HEREKETINIÑ DAŞARY İURT BÖLÜMI

***
2006-03-11
BAŞYNA GIDEN BAŞISTIK REJIM!

 Türkmenistanyñ ”Agzybirlik” Demokratik Halk Hereketiniñ internet saıtynyñ redkollegiıasynyñ ıüzlenmesi

TADHH-yñ INTERNET SAİTYNYÑ REDKOLLEGIİASY

***
2006-01-12
ÄHLITÜRKMEN İAS GÜNI

***
2005-11-24
BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASYNYÑ BAŞ ASSAMBLEİASYNYÑ KARARY

***
2005-10-24
BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASYNYÑ 60 İYLLYGYNA

TÜRKMENISTANYÑ ”AGZYBIRLIK” DEMOKRATIK HALK HEREKETI

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
***
ADAM HUKUKLARYNYÑ ÄHLUMUMY DEKLARASIYASY

1948 yylyñ 10 dekabrynda jar edildi
***

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА

Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года

***
2005-08-28
TÜRKMENISTAN GARAŞSYZ DÖWLETLERIÑ ARKALAŞYGYNDAN ÇYKDY
TÜRKMENISTANYÑ ”AGZYBIRLIK” DEMOKRATIK HALK HEREKETINIÑ INTERNET SAHYPASYNYÑ REDKOLLEGIİASY

***
2005-08-18

TÜRKMENSÄHRADA SIL HELÄKÇILIGI

***
2005-06-10
ЛИКВИДИРУЕМ СТУКАЧЕСТВО КАК КЛАСС!

***
2005-05-25
TÜRKMENBAŞY
HAÇAN OPPOZISIİA GELIP GOSHULAR?
A.Welsapar, ıazyjy

***
2005-05-14
GOÑŞULAR…
                 
A.Welsapar, ıazyjy

***
2005-05-03
SÖZ AZATLYGY ÄHLI BEİLEKI GRAJDAN AZATLYKLARYNYÑ GÖZBAŞYDYR!
                                                                       A.Welsapar, ıazyjy

***
ФРАЗЫ

Революции задумывают философы, совершают герои, а результатами ее пользуются проходимцы.
Томас Керлейл, английский публицист, историк и философ

Благородство - это готовность действовать наперекор собственным интересам.
                               
Сергей Довлатов, писатель

Нет счастья без свободы, нет свободы без мужества и отваги.
Фукидид
, греческий историк

Абсолютно недемократическое пpавление гоcудаpcтвом, провоцирует недемократические методы борьбы за власть.

Важно не сделать людей похожими на себя, а научиться жить с ними в мире и дружбе на основе взаимного уважения. 
       Л.Н. Гумилев

Те, кто отказываютcя от cвободы pади вpеменной безопаcноcти, не заcлуживают ни cвободы, ни безопаcноcти.
                 
Фpанклин Рузвельт

Легче cилу назвать cпpаведливоcтью, чем cпpаведливоcть cделать cильной.
Паcкаль

Кто не умеет управлять, тот вcегда cтановитcя узурпатором.
                                          
   Карло Бини, итальянcкий пиcатель

Влаcть pазвpащает человека, а абcолютная влаcть pазвpащает абcолютно!..
     Лорд Актон

2009-04-23
ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОДОТ

 

Руководство Объединенной Демократической Оппозиции Туркменистана (ОДОТ) извещает, что бывший сайт ОДОТ www.erkin.net перешел в руки неизвестных людей, которые осуществили ничем неприкрытый пиратский захват сайта.

Полный текст

***
Барак Обама, президент США

Экстремисты использовали напряженность в отношениях между исламом и Западом. Теракты 11 сентября 2001 года и продолжающиеся усилия этих экстремистов совершать насилие в отношении гражданских лиц заставили некоторых в США смотреть на ислам как на неизбежно враждебную религию для Америки, для других западных стран, для прав человека. Это привело к возникновению еще большего страха и недоверия. Эта спираль подозрительности и разногласий должна быть прервана.

Infox.Ru, 04.06.2009


Нефть, газ, политкорректность
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ

Когда-то великий президент Джеймс Картер сказал: «Я не могу послать морскую пехоту, чтобы освободить советских узников совести. Но я сделаю всё остальное». Вот всё остальное и нужно делать. Упрямо, честно и открыто.

***
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ ТУРКМЕНИСТАНА ГУРБАНГУЛЫ БЕРДИМУХАМЕДОВУ!

Уважаемый, господин Президент!

Добрые высказывания в адрес Туркменистана и руководства страны, прозвучавшие в эти дни из уст одного из признанных лидеров Европейского сообщества Хавьера Соланы, посетившего нашу страну, способны породить гордость в сердце каждого жителя Туркменистана: «… г-н Хавьер Солана подтвердил намерение Европейского Союза наладить прочные отношения с Туркменистаном, в котором ЕС видит надежного и обязательного партнера. Говоря о важном геополитическом положении страны в регионе, высокий гость отметил роль туркменского нейтралитета, как неотъемлемого фактора обеспечения стабильности в Центральной Азии. Поблагодарив Президента Гурбангулы Бердымухамедова за стремление развивать конструктивный диалог с Европейским Союзом, высокопоставленный представитель ЕС подчеркнул, что искренне гордится личным знакомством с туркменским лидером, который, возглавив страну в переломный для нее момент, за столь короткий срок сумел завоевать авторитет, как прогрессивный политик мирового масштаба, и надеется продолжить это знакомство.»
                Продолжение

***
2007-09-25

TÜRKMENISTANYÑ BIRLEŞEN DEMOKRATIK OPPOZISIİASY ÖSÜŞIÑ TÄZE İOLUNDA

***

Официальная хроника ОДОТ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РУКОВОДСТВА ОДОТ

Временное Руководство ОДОТ приняло решение об официальном освобождении Халмурада Союнова от должности секретаря ОДОТ.

De facto Х. Союнов был отстранен от выполнения своих обязанностей несколько лет назад по причине его крайней политической неустойчивости и в связи с фактом его допроса в шведской полиции по подозрению в инцесте.

ВИО Руководителя ОДОТ
Г. Атаев
г. Париж, 2007-06-28

***
TBDO-ny
ñ resmi hronikasy

TBDO-nyñ WAGTLAİYN İOLBAŞÇYLYGYNYÑ GURAMAÇYLYK BOİUNÇA KARARY

Türkmenistanyñ Birleşen demokratik oppozisiıasynyñ wagtlaıyn ıolbaşçylygy Halmyrat Söıunovy TBDO-nyñ sekretary wezipesinden resmi suratda boşatmagy karar etdi.

De facto, ıagny iş ıüzünde H. Söıünov öz wezipesinden has öñräk syıasy taıdan aşa durnuksyzlygy we  galyberse-de  onuñ inceste ıüz uranlygy (öz gyzynyñ garşysyna zyna sütemini amala aşyranlygy) güman edilip, şwed polisi tarapyndan soraga çekilmegi sebäpli çetleşdirilipdi.

TBDO-nyñ Baştutanynyñ wezipesini wagtlaıyn ıerine ıetiriji
G. Ataıev
Pariz, 2007-06-2
8

 

”Agzybirlik” internet saıtynda materiallar senzura edilmeıär. Öz yazan materiallaryna awtorlaryñ özleri jogap berıärler.

Türkmençe  English

Russian

New Turkmen Alphabet Forum

Arhiv

Ikinji sahypa

© Copyright Agzybirlik 2000-2007